logoKMiI Katedra Matematyki
Kierownik Katedry: prof. dr hab. Kazimierz Nikodem
logoATH

Seminarium Katedry Matematyki

    W Katedrze Matematyki na Wydziale Budowy Maszyn i Informatyki Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej (poprzednio Filii Politechniki Łódzkiej) prowadzone jest Seminarium z matematyki, na którym pracownicy Katedry oraz zaproszeni goście wygłaszają referaty oraz przedstawiają wyniki swoich badań. Seminarium zostało założone w 1976 r. przez prof. dra hab. Janusza Matkowskiego, który był jego kierownikiem przez ponad 20 lat. Od 1997 r. pracą Seminarium kieruje prof. dr hab. Kazimierz Nikodem.

Jubileuszowe Tysięczne posiedzenie Seminarium Katedry Matematyki odbyło się w dniu: 26 października 2019 r. w Audytorium Maximum ATH .Seminaria bieżące z matematyki

 • 19.05.2021 prof. dr hab. Witold Jarczyk wygłosi referat pt.: O własnościach generatorów ważonych średnich quasi – arytmetycznych.
 • 12.05.2021 prof. UZ dr hab. Justyna Jarczyk wygłosi referat pt.: O wypukłości ważonych średnich quasi – arytmetycznych raz jeszcze.
 • 5.05.2021 Prof. Zsolt Páles wygłosi referat pt.: The final characterization of the Jensen convexity of quasiarithmetic means.
 • 28.04.2021 prof. UŚ dr hab. Andrzej Olbryś, wygłosił referat pt.: O równaniu funkcyjnym związanym z charakteryzacją t-afinicznych różnic
 • 21.04.2021 prof. Kazimierz Nikodem wygłosił referat pt.: Uwagi o średnich wielowartościowych

Aktualności

 • W dniu 13 maja 2021 r. zmarł dr Ludwik Ogiński
  wieloletni nauczyciel akademicki Katedry Matematyki Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej

      Dr Ludwik Ogiński urodził się 18 maja 1949 r. w Zduńskiej Woli.
  W 1972r. ukończył studia matematyczne na Uniwersytecie Łódzkim i rozpoczął pracę na stanowisku asystenta w Instytucie Matematyki Politechniki Łódzkiej. W tym samym czasie zaczął również prowadzić zajęcia z matematyki, informatyki i statystyki w Filii Politechniki Łódzkiej w Bielsku-Białej. W roku 1976 odbył staż naukowy w Międzynarodowym Centrum Matematycznym im. Stefana Banacha w Warszawie.
  Pod kierunkiem doc. Tadeusza Śródki przygotował rozprawę doktorską pt."O asymptotyce pewnego estymatora funkcji spektralnej stacjonarnego procesu gaussowskiego", którą obronił w 1980 r. na Politechnice Łódzkiej. Od 1.10 1984 r. pracował na stanowisku adiunkta, a następnie starszego wykładowcy w Katedrze Matematyki Filii Politechniki Łódzkiej, a od 2001 r. - w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.
      W swoich badaniach naukowych zajmował się metodami statystycznymi, technikami obliczeniowymi, optymalizacjš i algorytmami genetycznymi. Współpracował również w tym zakresie z wieloma pracownikami uczelni, m.in. Władysławem Jakubcem, Joannš Kołodziej, Aleksandrem Patykiem, Stanisławem Płonkš i Tadeuszem Wojciechowskim. Uzyskane przez nich wyniki zostały zawarte w kilkunastu współautorskich pracach naukowych opublikowanych w prestiżowych międzynarodowych czasopismach. Był cenionym i lubianym dydaktykiem, a prowadzone przez niego zajęcia cieszyły się uznaniem zarówno ze strony studentów, jak i przełożonych.
  Przez wiele kadencji był członkiem Senatu ATH i Rady Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki. Aktywnie pracował w licznych komisjach finansowych i socjalnych uczelni i wydziału. Za swoją działalność naukowo-dydaktyczną i pracę na rzecz uczelni otrzymał kilka razy nagrodę Rektora.
      W życiu codziennym cechowała go skromność, życzliwość i bezinteresowność. Był bardzo koleżeński i w każdej sytuacji można było liczyć na jego pomoc i radę. Wielu z nas korzystało z jego wiedzy i doświadczenia w obsłudze kolejnych generacji sprzętu komputerowego. Jego szczery, przyjazny uśmiech pozostanie nam na zawsze w pamięci.

 • W dniu 26 października 2019r. w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej odbyło się jubileuszowe 1000. posiedzenie Seminarium Katedry Matematyki Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki.

  Seminarium to zostało założone w 1976 r. przez prof. dra hab. Janusza Matkowskiego, który był jego kierownikiem przez ponad 20 lat. Od roku 1997 pracą Seminarium kieruje prof. dr hab. Kazimierz Nikodem. Działalność Seminarium ma bardzo ważne znaczenie dla stymulacji, intensyfikacji i koordynacji badań naukowych prowadzonych przez pracowników Katedry Matematyki. Uzyskiwane przez nich wyniki publikowane są w wysoko punktowanych czasopismach matematycznych oraz przedstawiane na prestiżowych międzynarodowych sympozjach i konferencjach. Tematyka poruszana na Seminarium związana jest głównie z analizą wypukłą, równaniami i nierównościami funkcyjnymi oraz funkcjami wielowartościowymi. Z tematyki tej dwunastu pracowników Katedry napisało rozprawy doktorskie, a troje uzyskało stopień doktora habilitowanego. Dorobek z tego zakresu był również podstawą uzyskania tytułu naukowego przez prof. Janusza Matkowskiego i prof. Kazimierza Nikodema. W okresie 43 lat działalności Seminarium w jego posiedzeniach uczestniczyło ponad 260 matematyków z wielu ośrodków akademickich z kraju i zagranicy. Wśród gości zagranicznych, którzy mieli wykłady na Seminarium byli m.in. matematycy z Austrii, Chin, Czech, Indii, Jugosławii, Kanady, Niemiec, Rumunii, Rosji, Słowacji, Syrii, Szwajcarii, Szwecji, Ukrainy, Wenezueli, Węgier, Wielkiej Brytanii, Wietnamu i Włoch.
      Jubileuszowe 1000. posiedzenie Seminarium Katedry Matematyki odbywało się w Audytorium Maximum Akademii Techniczno-Humanistycznej z udziałem władz uczelni oraz wielu wybitnych matematyków z kilkunastu krajowych i zagranicznych ośrodków naukowych. Uczestniczyli w nim m. in. Prorektor ds. nauki i współpracy zewnętrznej - prof. ATH dr hab. inż. Andrzej Harlecki, Dziekan Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki - prof. ATH dr hab. inż. Jacek Nowakowski, Kanclerz ATH - mgr Łukasz Siekliński oraz b. Rektor ATH - prof. dr hab. inż. Ryszard Barcik.
  Środowisko matematyczne reprezentowali naukowcy z uniwersytetów w Debreczynie, Innsbrucku, Miszkolcu i Splicie oraz z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Uniwersytetu Zielonogórskiego, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Politechniki Łódzkiej, Politechniki Częstochowskiej, Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy oraz Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.
  Gości Seminarium przywitał prof. Kazimierz Nikodem, referat na temat historii i działalności Seminarium przedstawił prof. ATH Szymon Wąsowicz, a wykład naukowy pt. "On certain generalizations of convex functions" wygłosił dr Mirosław Adamek. Uroczystość uświetnił koncert Chóru ATH pod dyrekcją prof. Jana Borowskiego
     
 • W dniach 12-15 września 2019 r. Katedra Matematyki gościła trzech matematyków z Chin: prof. Weiniana Zhanga i dra Linfenga Zhou z Sichuan University of Chengdu oraz prof. Wenmenga Zhanga z Chongqing Normal University. Dla prof. Weinianga Zhanga była to już czwarta wizyta w naszej uczelni (pierwsza miała miejsce w roku 1993). Efektem wieloletniej współpracy pracowników Katedry z matematykami z Chin są liczne wyniki naukowe opublikowane w prestiżowych czasopismach matematycznych.
     
 • I miejsce matematyków w Ogólnopolskim Konkursie.

      W dniu 24 listopada 2018r w Instytucie Matematyki Uniwersytetu Śląskiego odbyło się posiedzenie jury Konkursu im. Marka Kuczmy na najlepszą pracę z równań funkcyjnych opublikowaną przez polskich autorów w roku 2017.
      Pierwsze miejsce zajęła praca dra Jacka Mrowca, prof. ATH Teresy Rajby i prof. ATH Szymona Wąsowicza pt."A solution to the problems of Rasa connected with Bernstein polynomials" opublikowana w Journal of Mathematical Analysis and Applications. Jest to prestiżowe wyróżnienie i duży sukces pracowników Katedry Matematyki Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.
      Konkurs im. Marka Kuczmy jest ogólnopolskim konkursem organizowanym nieprzerwanie od 1974r. Oceny prac dokonuje trzynastoosobowe jury wybierane spośród specjalistów z całej Polski. W gronie pracowników Katedry Matematyki laureatami, których prace zajęły pierwsze miejsce w poprzednich edycjach Konkursu są prof. Janusz Matkowski (w 1974r i 1975r) oraz prof. Kazimierz Nikodem (w 1989r i 1998r ).

 • W dniach 23 lipca - 4 sierpnia 2018r. gośćmi Katedry Matematyki były dwie matematyczki z Chin - dr Liu Liu z Southwest Jiaotong University i dr Yingying Zeng z Sichuan Normal University w Chengdu. Dla dr Liu Liu była to już trzecia wizyta na naszej uczelni. W dniu 25 lipca na Seminarium Katedry Matematyki dr Liu i dr Zeng wygłosiły referaty na temat wyników swoich badań z zakresu iteracyjnych równań funkcyjnych.
  Obie matematyczki są wychowankami prof. Weniana Zhanga z Uniwersytetu w Chengdu, z którym Katedra współpracuje od ponad 20 lat. Efektem tej współpracy są liczne wyniki naukowe opublikowane we wspólnych pracach w prestiżowych czasopismach matematycznych.

 • W dniach 30.04 - 6.05. 2018r. prof.dr.hab. Kazimierz Nikodem z Katedry Matematyki przebywał na Uniwersytecie w Jiaxing w Chinach. Na zaproszenie Prof. Li Lin brał udział w zorganizowanym tam Workshopie i wygłosił na nim przeglądowy referat pt. "On strongly convex functions".
     Następnie, na zaproszenie Prof. Xuan Duc Ha Truong, prof. Nikodem pojechał do Hanoi, gdzie w Wietnamskim Instytucie Zaawansowanych Badań Matematycznych (VIASM) wygłosił wykład na temat wyników swoich badań z zakresu wypukłych funkcji wielowartościowych. Obie wizyty były konsekwencją współpracy naukowej, jaką prof. Nikodem prowadzi z matematykami z w/w ośrodków od wielu lat.

 • W dniach 7-9 kwietnia 2018r. członkowie Informatycznego Koła Naukowego RESET działającego przy Wydziale Budowy Maszyn i Informatyki, Anna Gałuszka i Łukasz Hamera oraz dr hab. Szymon Wąsowicz, prof. ATH, w roli opiekuna, wzięli udział w Ogólnopolskiej Matematycznej Konferencji Studentów OMatKo! Konferencja zorganizowana na Politechnice Wrocławskiej przez cztery działające tam matematyczne koła naukowe cieszyła się sporym zainteresowaniem zarówno studentów jak i doktorantów.


 • Ostatnia aktualizacja: 14.05 2021

  Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS! logoPHP
  Copyright © Katedra Matematyki i Informatyki 2006